Jaarrekening 2018

Baten en lasten cf BBV

cijfers x € 1.000

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

V/N

Programma Dienstverlening & Bestuur (*)

2.139

10.653

8.515

N

Programma Welzijn & Zorg

3.867

18.237

14.370

N

Programma Wonen & Ondernemen

9.655

15.051

5.396

N

Algemene dekkingsmiddelen

35.434

876

34.557

V

Overhead

1.670

7.064

5.394

N

Heffing VPB

-

Bedrag onvoorzien

120

120

N

saldo van baten en lasten

52.765

52.001

764

V

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Programma Dienstverlening & Bestuur

208

-

208

V

Programma Welzijn & Zorg

2.134

589

1.545

V

Programma Wonen & Ondernemen

159

89

70

V

(*) is saldo excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien.

ga terug