Jaarrekening 2018

Analyse rekeningresultaat

Onderstaand geven wij een cijfermatige toelichting op het positieve resultaat van € 2.586.464. Voor een beleidsmatige toelichting en overige voor- en nadelen verwijzen wij u naar de toelichting per programma.

Het resultaat bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Algemene Dienst
Dienstverlening & Bestuur  € 268.000 voordeel

 • De afwikkeling van het geschil inzake aankoop gronden De Weelde levert een incidenteel voordeel op van € 100.000,-.
 • Automatisering € 390.000 voordeel:

Er is een akkoord bereikt met een softwareleverancier over de forse tariefsverhoging die zij vanaf 2015 wilden doorvoerden. Wij zijn hier destijds niet mee akkoord gegaan, voorzichtigheidshalve hebben we de verhogingen voor een deel meegenomen in de ramingen.  We zijn nu tot een vergelijk gekomen, dit akkoord leidt nu tot een incidenteel voordeel van € 260.000,-. Daarnaast is inzichtelijk geworden dat diverse software kosten lager uitvallen dan begroot en dit levert een voordeel op van incidenteel € 90.000 en structureel € 40.000,-. Daarnaast hebben wij minder diensten van derden afgenomen, hierdoor was er minder externe ICT ondersteuning bij projecten nodig.

 • Loonkosten organisatie en raad € 369.000 nadeel :

Er is sprake van een overschrijding als gevolg van de vervanging van personeel i.v.m. ziekte en zwangerschap.

De aanpassing van de vergoeding voor raadsleden in  kleinere gemeenten leidt met terugwerkende kracht voor een structureel nadeel van € 77.800.
Door een toename van de toe te rekenen uren aan het grondbedrijf is er sprake van een incidenteel voordeel.

 • Vrijval post onvoorzien en begrotingsruimte 2018 € 211.000 incidenteel voordeel:

Het restsaldo over 2018 op onvoorzien € 119.000 en structurele begrotingsruimte € 92.000 valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat.

 • Algemene uitkering € 393.000 incidenteel nadeel

Als gevolg van lagere rijksuitgaven en te hoge declaraties landelijk in het BTW- compensatiefonds is er sprake van een nadeel op de gemeentefondsuitkering.  

 • BTW/BCF onderzoek € 178.000 incidenteel voordeel

Welzijn & Zorg € 598.000 voordeel

 • Incidenteel voordeel op de Wmo huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen van ca. € 270.000. Het voorstel is om dit via de resultaatbestemming 2018 toe te voegen aan de reserve sociaal deelfonds.
 • Bij het leerlingenvervoer zien we een lagere incidentele uitgave van € 40.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een te hoge schatting van de uitgaven over het jaar 2017. Het  blijft  lastig om in te schatten hoeveel ritten en wat voor ritten noodzakelijk zijn.
 • Subsidie peuterspeelzaal € 88.000

in 2018 is  er minder gemeentelijke subsidie peuteropvang toegekend dan beschikbaar was, dit vloeit voort uit de stelselherziening.  Uw raad is via de  eindrapportage harmonisatie peuteropvang in 2018 geïnformeerd over de achtergronden.

 • Het sociaal domein zit neutraal in de begroting en rekening. We zien hier wel dat er hogere kosten zijn voor jeugdzorg, waardoor er per saldo een uitname uit de reserve sociaal deelfonds plaatsvindt van € 893.059.

De overschrijding (die overeenkomt met het landelijk beeld)  komt met name door hogere kosten voor zorg die de (tweedelijns) zorgaanbieders aan onze inwoners hebben geleverd. De grootste overschrijdingen zitten in de kosten voor JeugdzorgPlus, persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf, ambulante jeugd en opvoedhulp en specialistische GGZ.

Wonen & Ondernemen    € 479.000 voordeel                     

 • Op gronden openbaar groen gronden € 256.000 incidenteel voordeel hoofdzakelijk door verkoop van twee grote kavels aan de Overtoom Zuidermeer, deze exploitatie was echter al afgesloten.
 • Omgevingsvergunningen € 140.000 incidenteel voordeel: door ontwikkeling van de bouwplannen Buitenplaats, Bloementuin en De Tuinen zijn er meer omgevingsvergunningen aangevraagd.
 • Milieubeleid € 101.000 voordeel: enkele regionale ontwikkelingen van milieutaken zijn nog niet tot uitvoering gekomen , zoals Natuurwaardenkaart, duurzaamheid initiatieven en vervolg  warmtevisie. Ook de bijdrage aan de RUD viel lager uit.
 • Bestemmingsplannen € 63.000 incidenteel voordeel: het later opstarten van de Omgevingswet en het Bestemmingsplan verbrede Reikwijdte en de daarbij behorende participatietrajecten zijn doorgeschoven.
 • De bijdrage aan bovenwijkse voorziening aan onderhoud wegen veroorzaakt een incidenteel nadeel van € 100.000.

Grondbedrijf

 • Het incidenteel nadelig resultaat van € 12.333 is ontstaan door de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018.

Woningbedrijf
Resultaat woningbedrijf € 1.234.000, dit incidentele resultaat komt voor het grootste deel door de verkoop van 28 woningen waaronder het gehele complex T. van der Meerstraat in Scharwoude. Verder speelt een voordeel door lagere verhuurdersheffing, lagere onderhoudslasten en minder afschrijvingen.

ga terug