Jaarrekening 2018

Jaarrekening woningbedrijf 2018

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2018

2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Huurontvangsten

5.026

5.268

5.108

Vergoedingen

19

21

19

Overige baten

-

-

9

Boekwinst verkoop woningen

1.113

400

1.145

Bedrijfsopbrengsten

6.158

5.689

6.281

BEDRIJFSLASTEN

Afschrijvingen

952

967

910

Onderhoudslasten

922

1.200

1.381

Huurderving leegstand

25

35

51

Huurderving oninbaar

2

5

6

Overige bedrijfslasten:

Belastingen

219

201

191

Verhuurdersheffing

669

682

625

Diverse kosten

96

69

105

Doorberekende uren

378

276

310

Bijdrage Algemene dienst

1.595

1.626

Bedrijfslasten

4.857

5.061

3.579

RENTEPOSTEN

Rentebaten

2

1

2

Rentelasten

60

59

1.722

Renteresultaat

58

58

1.720

Bedrijfsresultaat

voordelig

1.243

570

982

ga terug