Jaarrekening 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De “weerstandscapaciteit” geeft weer of de gemeente in staat is de (financiële) gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat de uitvoering in gevaar komt. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Deze middelen bestaan onder andere uit structurele dekking en incidentele dekking. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico’s waar de gemeente mee wordt geconfronteerd.

In de begroting 2018 is de volgende weerstandscapaciteit berekend:

Structureel:

Onvoorziene uitgaven

 €                   20.000

Budgettaire ruimte

 €                   81.593

Ruimte belastingcapaciteit OZB

 €                 805.153

 €                 906.746

Incidenteel:

Algemene reserves

 €           33.232.962

Totaal weerstandscapaciteit

 €           34.139.708

Benodigde weerstandscapaciteit werd begroot op € 3.100.980 en de werkelijke risico's 2018 zijn € 1.896.743. In de risico top 10 zijn deze per risico toegelicht.

ga terug