Jaarrekening 2018

Financiering

Inleiding

Voor de uitvoering van onze opgaven en ambities zijn financiële middelen nodig. Voor de uitvoering van de financieringsfunctie is het nodig dat er snel beslissingen kunnen worden genomen op de geld- en de kapitaalmarkt. Daaraan hebben wij en de wetgever strenge eisen gesteld. De bepalingen over financiering van gemeenten zijn o.a. opgenomen in:

  • de gemeentewet
  • Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido)
  • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)
  • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
  • Verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening)
  • Treasurystatuut

De financiële verordening is op 18 december 2017 geactualiseerd en vastgesteld. Het treasurystatuut is in de vergadering van de raad van 17 december 2018 geactualiseerd en vastgesteld.

ga terug