Jaarrekening 2018

Grondbeleid

Visie grondbeleid

Visie
In het programma Wonen & Ondernemen is aangegeven dat Koggenland wil voorzien in de huisvesting van de eigen woningbehoefte en in ruimte voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Structuurvisie. Via het gemeentelijk grondbeleid initieert en faciliteert Koggenland ruimtelijke ontwikkelingen om zowel kwantitatief als kwalitatief
voldoende aanbod (woningen, bedrijfsruimte, voorzieningen) te realiseren.

Uitbreiding bedrijventerrein De Braken
In de vergadering van de raad van 16 april 2018 werd een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Braken in Obdam. Er werd een krediet beschikbaar gesteld  van € 1,3 miljoen. Er was overeenstemming met de verkoper en deze werd vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst. Ook werd besloten daarvoor een BIE (Bouwgrond in Exploitatie) te openen.

Enige dagen later heeft de verkoper de gronden aan de derde partij aangeboden en deze heeft het aanbod geaccepteerd. Wij hebben de verkoper daarop laten weten een beroep te doen op de boeteclausule in de overeenkomst en 10% van de bedongen verkoopprijs te claimen, verhoogd met de gemaakte kosten van het bodemonderzoek. De gemeente heeft dit bedrag ontvangen.

Gevolg is echter wel dat door het besluit een exploitatie is geopend, die niet tot realisatie zal komen. Besloten is deze exploitatie in te trekken.

Buitenplaats De Burgh
In de raadsvergadering van 14 mei 2018 werd een krediet van € 3,27 miljoen beschikbaar gesteld voor het bouw- en woonrijp maken van de derde fase van deze exploitatie. Het krediet is opgenomen in de gemeentelijke begroting, maar is een PPS (publiek private samenwerking) met onze partner. Het krediet in de gemeentelijke exploitatie wordt door de raad met het vaststellen van de jaarrekening 2018 daarom weer ingetrokken. Het beschikbaar gestelde krediet wordt via de PPS verwerkt.

ga terug