Jaarrekening 2018

Toevoegingen en onttrekkingen aan / van reserves

Bedragen x € 1.000

Programma/beleidsveld

Primaire begroting 2018

Begroting na wijz. 2018

Rekening 2018

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Dienstverlening & Bestuur:

algemeen bestuur

0

0

0

25

0

52

bedrijfsvoering

0

0

0

197

0

156

burgerzaken

0

0

0

0

0

0

dekkingsmiddelen

0

471

0

300

0

0

openbare orde ca.

0

0

0

0

0

0

Welzijn & Zorg:

Inkomensvoorzieningen

0

100

0

22

34

46

Jeugd 0-23 jaar

0

0

0

13.940

47

1.938

Kunst, cultuur ca.

0

0

0

0

0

0

Sport, recreatie ca.

0

0

0

94

0

121

Zorg & voorzieningen

0

546

280

0

508

29

Wonen & Ondernemen:

Omgevingstaken

0

75

0

100

70

24

Grondbedrijf

0

107

0

75

13

0

Woningbedrijf

0

0

570

0

0

0

Openbare ruimte

570

0

0

207

6

135

Economie & Toerisme

0

0

0

0

0

0

Totaal programma's

570

1.298

850

14.959

678

2.500

Saldo (voordelig)

728

14.109

1.823

ga terug