Jaarrekening 2018

Berekening Emu-saldo

Bedragen x € 1.000

primaire begroting 2018

begroting 2018 na wijziging

rekening 2018

Nummer

Omschrijving

1.

exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (bbv. Art 17c)

-647

-14.109

40

2.

afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.744

2.720

2.753

3.

bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

1.252

1.457

1.451

4.

Investeringen in vaste activa die op de balans worden geactiveerd

505

3.309

768

5 & 6

niet opgenomen, niet van toepassing voor de gemeente Koggenland

-

-

-

7.

aankoop van gronden en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet in de exploitatie staan)

355

5.754

427

8.

baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op de exploitatie verantwoord

527

8.298

1.361

11.

verkoop effecten c.q. aandelen

-

-

-

Totaal

3.016

-10.697

4.409

Bij een negatief saldo is er in het algemeen sprake van een vorderingen tekort: er wordt dan meer uitgegeven dan er ontvangsten zijn. Dit was in de begroting van 2018 het geval door het beschikbaar stellen van het krediet voor de realisatie van het Kindcentrum in Avenhorn en de dekking uit de reserve.

ga terug