Jaarrekening 2018

Overzicht incidentele baten lasten

Bedragen x € 1.000

incidentele lasten:

Programma / omschrijving

Beleidsveld

Begr. Primair 2018

Rek.2018

Dienstverlening & Bestuur

Juridische ondersteuning

Algemeen Bestuur

-

32

Uitgaven kredieten WF-7

Algemeen Bestuur

-

47

Uitgaven krediet AVG

Bedrijfsvoering

-

26

Personele kosten ivm vacatures en ziekteverzuim

Bedrijfsvoering

-

311

Harmonisatie applicatielandschap

Bedrijfsvoering

38

Uitbreiding BOA functie

Openbare orde & veiligheid

25

26

Af: Dekking van uitgaven door reserves

Alle beleidsvelden D&B

-

111

Totaal incidentele lasten D&B

25

369

Welzijn & Zorg

Extra budget re integratie

Inkomensvoorzieningen

100

46

Werksaam afrekening 2017

Inkomensvoorzieningen

-

14

Bijdrage bredeschool avenhorn- de goorn

Jeugd 0-23 jr

-

450

Project JOGG

Jeugd 0-23 jr

-

6

Herinrichting entree zwembad Buitenmeere

Sport,recreatie & sportacc.

-

27

Installatie TSA zwembad

Sport,recreatie & sportacc.

-

12

Schrobmachine en afdekvloer sporthal

Sport,recreatie & sportacc.

-

27

doorbetaling CN energienota sportvereniging

Sport,recreatie & sportacc.

-

57

Subsidie kleedruimte Victoria O

Sport,recreatie & sportacc.

-

29

Opwaardering recr.vaarroute

Sport,recreatie & sportacc.

-

11

Dementievriendelijke gemeente

Zorg & voorzieningen

8

1

Uitgaven beschermd wonen

Zorg & voorzieningen

-

32

Nota lokaal gezondheidsbeleid

Zorg & voorzieningen

-

18

Af: Dekking van uitgaven door reserves

Alle beleidsvelden W&Z

100

719

Totaal incidentele lasten W&Z

8

10

Wonen & Ondernemen

Omgevingswet

omgevingstaken

75

4

Subsidie beeldbepalende panden

omgevingstaken

-

11

Zonne-energie

omgevingstaken

25

9

Krediet de Tuinen

grondbedrijf

75

-

Investering oeverzwaluwland

Openbare ruimte

7

-

Verkeersveilige schoolomgeving

Openbare ruimte

-

10

Subsidies

Economie & Toerisme

4

-

Dotatie voorziening bruggen

Openbare ruimte

-

134

Af: Dekking uit reserves

Alle beleidsvelden W&O

82

24

Totaal incidentele lasten W&O

104

144

Totaal incidentele lasten

137

523

Dienstverlening & Bestuur

Subsidie Hostmanship

Algemeen Bestuur

-

10

Schadevergoeding

Algemeen Bestuur

-

100

Tariefsonderhandeling softwareleverancier

Bedrijfsvoering

-

260

BTW onderzoek

Algemene Dekkingsmiddelen

-

178

Vrijval post structurele begrotingsruimte en

Algemene Dekkingsmiddelen

-

211

post onvoorzien

Bijdr. dotatie voorz. openbaar groen

Algemene Dekkingsmiddelen

-

100

Teruggave veiligheidsregio risicobeheersing 2016

Openbare orde & veiligheid

-

28

Totaal incidentele baten D&B

-

887

Welzijn & Zorg

Ontvangen bijdrage SMW 2017

Inkomensvoorzieningen

-

10

Creditnota energie sportvereniging

Sport,recreatie & sportacc.

-

57

Uitkering beschermd wonen

Zorg & voorzieningen

-

32

Totaal incidentele baten W&Z

-

99

Wonen & Ondernemen

Leges Omgevingswet

Omgevingstaken

100

240

Subsidie restauratiefonds

Omgevingstaken

-

5

Voorbereidingskrediet de Tuinen

Omgevingstaken

-

70

Boekwinst woningbedrijf

Woningbedrijf

-

1.113

Winstuitkering Buitenplaats

Grondexploitaties

700

-

Verkopen openbaar groen kavels Zuidermeer

Openbare ruimte

-

269

Parkeerplaatsen Obdam met provinciale subsidie

Openbare ruimte

-

6

Af: Dekking uit reserves

Alle beleidsvelden W&0

-

76

Totaal incidentele baten W&O

800

1.627

Totaal incidentele baten

800

2.612

Saldo incidentele lasten en baten (voordelig)

663

2.090

ga terug