Jaarrekening 2018

Resultaat rekening/begroting voor en na bestemming

Omschrijving

Rekening 2017

Primaire begroting 2018

Begroting na wijziging 2018

Rekening 2018

cijfers x € 1.000

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

674

647

14.109

764

Mutaties reserves

1.055

2.638

570

1.298

570

14.679

678

2.500

Resultaat na bestemming

1.055

3.312

1.217

1.298

14.679

14.679

678

3.264

Positief saldo

2.257

82

-

2.586

ga terug