Jaarrekening 2018

Balans en de toelichting

Balans per 31 december

Bedragen * € 1.000,-

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2018

Vaste Activa

1

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen

5.773

5.666

Investeringen met economisch nut

54.945

52.483

Investeringen met economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven

1.981

1.803

Investeringen in de opgenbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

64

67

2

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

117

117

Overige langlopende leningen u/g:

2.632

2.589

3

Voorraden

-657

-941

4

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.051

9.206

5

Liquide middelen

285

2.547

6

Overlopende activa

5.128

3.545

Totaal vlottende activa

11.806

14.358

Totaal activa

77.319

77.083

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2018

Vaste passiva

7

Eigen vermogen

Algemene reserve

37.323

25.459

Bestemmingsreserves

7.566

19.849

Resultaat algemene dienst na bestemming

1.276

1.343

Resultaat woningbedrijf na bestemming

982

1.243

8

Voorzieningen

Onderhoudsvoorzieningen

15.673

15.038

Overige voorzieningen

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending

60

59

9

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

8.598

6.508

10

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

1.327

3.785

11

Overlopende passiva

4.514

3.798

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

12.731

12.077

ga terug